Nowe ustawowe zasady rekrutacji do przedszkoli

Nowe ustawowe zasady rekrutacji do przedszkoli

W tym roku mocno zmieniają się zasady przyjęć do przedszkoli, wszystko za sprawą ustawy, do której muszą dostosować się samorządy. „Zakwalifikowany” to prawie przyjęty, „niezakwalifikowany” nie oznacza wcale, że dziecko na pewno nie zostanie przyjęte. Pytań już teraz jest wiele. Sprawę postanowił wyjaśnić rodzicom Miejski Zespół Jednostek Oświatowych w Knurowie. Publikujemy przesłany do nas materiał.

Ustawowe zmiany z 6 grudnia 2013 roku wprowadziły do zapisów o systemie oświaty obszerny rozdział „Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek”, z którego wynika, że wiele kwestii związanych z rekrutacją do szkół i przedszkoli zostało określonych na poziomie ustawowym.

Choć ustawa ta weszła w życie już 18 stycznia 2014 roku, to wprowadzenie przewidzianych w niej docelowych reguł rekrutacji rozłożone zostało na kilka lat. W międzyczasie obowiązywać będą przepisy przejściowe – wyjaśnia MZJOś.

Nowe zasady, zbliżone do docelowych obowiązują już przy naborze na rok szkolny 2014/2015 (do publicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego) i dotyczą określania dodatkowych kryteriów rekrutacji, jaki i terminów naboru.

W roku szkolnym 2014/2015 przy przyjęciu do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i innych form wychowania przedszkolnego (zwanych dalej przedszkolami) bezwzględne pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe na obszarze danej gminy (gminy Knurów). W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkania na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc, w I etapie postępowania rekrutacyjnego muszą być uwzględnione kryteria I grupy, tzw. „ustawowe” związane z sytuacją rodzinną i zdrowotną kandydata:

 • wielodzietność rodziny (t.j. co najmniej troje dzieci),
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z jego rodziców,
 • niepełnosprawność obojga rodziców,
 • niepełnosprawność rodzeństwa,
 • samotne wychowanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość i muszą być potwierdzone stosownymi dokumentami lub oświadczeniami. Jeżeli po zastosowaniu ww. kryteriów przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami o przyjęciu kandydata do przedszkola decydować będą kryteria II grupy, ustalone na poziomie lokalnym.

Docelowo, poczynając od rekrutacji na rok szkolny 2015/2016, określenie tych kryteriów będzie należało do rady gminy.

Przy naborze na rok szkolny 2014/2015 kryteria II grupy i liczbę punktów ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym. Kryteria te powinny zapewnić jak najpełniejszą realizację potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi. Ważnym elementem powinny być również lokalne potrzeby społeczne.

W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2014/2015 do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w miejskich szkołach podstawowych w Knurowie uwzględniając powyższe, dyrektorzy w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustalili jednakowe kryteria i liczbę punktów oraz te same terminy naboru na terenie gminy, które są następujące:

Rekrutacja przedszkola 2014, tabela
Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy Knurów mogą być przyjmowane do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach dopiero, gdy po przyjęciu kandydatów z terenu gminy pozostaną wolne miejsca. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza gminą niż miejsc, w stosunku do nich przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na takich samych zasadach jak wyżej.

Ustawa wprowadzając zasady rekrutacji określiła również definicję niektórych z kryteriów, którymi są „wielodzietność rodziny”, czyli rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci oraz „samotne wychowywanie dziecka”, oznaczające wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w seperacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. Oznacza to, że osoba stanu wolnego, prowadząca gospodarstwo domowe z ojcem/matką co najmniej jednego wspólnego dziecka, nie jest uznawana w świetle prawa za osobę samotnie wychowującą dziecko.

Ponieważ dla potwierdzenia spełnienia przez kandydata kryteriów do wniosku dołączane muszą być dokumenty czy oświadczenia ustawa daje możliwość zweryfikowania złożonych oświadczeń przez prezydenta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. W tym celu prezydent może korzystać z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje (np. Urząd Skarbowy, ZUS, itp.). Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w ustawie o świadczeniach rodzinnych.
 
14 kwietnia 2014 r. o godz. 14.00 podane zostaną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Knurowie. Listy zakwalifikowanych to listy z nazwiskami tych dzieci, które spełniły warunki formalne (np. są mieszkańcami) oraz zdobyły minimalną ilość punktów uprawniającą do zajęcia wolnych miejsc. Liczba minimalnej ilości punktów zostanie umieszczona na liście zakwalifikowanych.

Uwaga! W związku z tym, że może zdarzyć się sytuacja, w której ten sam kandydat będzie umieszczony na listach zakwalifikowanych jednocześnie w maksymalnie trzech przedszkolach, jego rodzice zobowiązani są w terminie do trzech dni od ogłoszenia list wskazać miejsce docelowe, w którym chcą, aby dziecko realizowało wychowanie przedszkolne. W wyniku wyboru przez rodziców tego dziecka tylko jednego miejsca (przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole) automatycznie „uwolnią” się miejsca dla kolejnych dzieci z list niezakwalifikowanych. Dzieci te „zostaną przesunięte” na listach i zajmą miejsca zwolnione przez dzieci, które zostały zakwalifikowane do kilku przedszkoli, a których rodzice wybrali tylko jedno docelowe. W ten sposób powstaną listy przyjętych.

Zgodnie z treścią Uchwały Nr XXXII/481/13 Rady Miasta Knurów z dnia 17 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Knurów wszystkie dzieci z rocznika 2008, które nie mają obowiązku rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej we wrześniu 2014 r. będą realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych (tzw. „0”) w miejskich szkołach podstawowych. W budynkach szkół podstawowych przygotowane są również miejsca w oddziałach „0” celem realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci z rocznika 2009, które aktualnie nie uczęszczają do przedszkoli.

Rekrutacja przedszkola 2014, tabela

Rekrutacja przedszkola 2014, tabela

R.
Źródło: MZJOś

Komentarze

 1. jak zwykle problem z dostaniem się do przedszkola

 2. urodzony w K. - ponoć w POLSCE

  jak zawsze pseudo-samotne matki mają pierwszeństwo przed rodziną pełną, pracującą