Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna
Foto: Policja

W tym roku – podobnie jak w 2016 – Powiat Gliwicki prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej. Zachęcamy osoby uprawnione do korzystania z nich.

Na terenie powiatu działa pięć takich punktów. Oto ich lokalizacja: Knurów, ul. Szpitalna 8; Pyskowice, ul. Strzelców Bytomskich 3; Rudziniec, ul. Gliwicka 26; Sośnicowice, ul. Szprynek 1 oraz Wielowieś, ul. Główna 1. Zostały one utworzone na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Przypominamy, że nieodpłatna pomoc prawna przysługuje wyłącznie osobie fizycznej:
1) której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
2) która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny lub
3) która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub
4) która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, lub
5) która nie ukończyła 26 lat, lub
6) która ukończyła 65 lat, lub
7) która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty
8) lub która jest w ciąży.

Osoba zwracająca się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej powinna przedstawić niezbędne dokumenty. Są to:

dot. pkt 1 – przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
dot. pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
dot. pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
dot. pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
dot. pkt 5 i 6 – przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
dot. pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie
dot. pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:
1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Poniżej szczegółowy wykaz punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną
WYKAZ PUNKTÓW


Źródło: Starostwo Powiatowe w Gliwicach